Príklady dobrej praxe, ktoré uvádzame ukazujú, že mnohé problémy s ktorými sa boria ľudia na vidieku sa dajú riešiť. Pre ich masové rozšírenie im obvykle chýbajú podmienky vyplývajúce z platných zákonov, smerníc, všeobecných zákonných ustanovení,  ďalej z nastavených stimulov a podpôr, vytvorenia potrebného prostredia, alebo z vyplýva z nedostatku odborníkov schopných riešenia

Navrhované projekty teda vychádzajú už z realizovaných riešení uvedených v príkladoch dobrej praxe čiže ich význam a úspešnosť je odskúšaná. Cieľom navrhovaných projektov je takto dosiahnuť čo najväčšie rozšírenie a vytvorenie podmienok pre ich realizáciu.