Preambula

Občianske združenie „Kresťania pre zdravý vidiek“ (ďalej iba OZ KPZV) vychádza z Kristovho Evanjelia, kde všetci ľudia sú povolaní zúčastniť sa na stvoriteľskom Božom diele. Je to život v symbióze z Božou prírodou a krajinou, so vzťahom postaveným na láske k Bohu , sebe a blížnym. Združenie zároveň spája všetkých ľudí dobrej vôle bez ohľadu na ich svetonázor v konaní pre spoločné dobro na vidieku. Združenie vychádza vo svojich postojoch z encykliky pápeža Františka „LAUDATO SI“.

Cieľom OZ KPZV je zapojiť kresťanov na vidieku do aktivít, ktoré prispejú k jeho zdravému vývoju v oblasti budovania kultúrno-duchovnej činnosti, zdravých komunitných vzťahov a spolupatričnosti, vyvárania vhodných podmienok pre život rodín, podporou tvorby nových pracovných možností na vidieku, využitím a zveľadením celkového prírodného kapitálu vidieka, podpora ekologického hospodárenia s výraznou podporou mladých farmárov, podpornými aktivitami pre rozvoj turizmu na vidieku, zabezpečovanie všetkých dôležitých potrieb ako je aj prístup ku zdravotnej starostlivosti a vzdelávaniu na vidieku. Združenie bude šíriť osvetu, vzdelávať a zapájať sa do projektov pre obnovu vidieka a pre ľudí žijúcich na ňom.

Článok 1

Základné ustanovenia

Názov občianskeho združenia je Kresťania pre zdravý vidiek, skratka KPZV.

Sídlo združenia je ulica Somolického 4, 960 01 Zvolen.  

Článok 2

Cieľ a činnosť

2.1 Občianske združenie Kresťania pre zdravý vidiek je apolitická organizácia združujúca dobrovoľné osoby ochotné podieľať sa na obnove vidieka na základe kresťanských princípov na území Slovenskej republiky.

2.2 Združenie sa bude angažovať v týchto oblastiach:

a) Komunitný život a vzájomná spolupráca na vidieku,

b) Kultúrno-duchovný život a tvorba nových aktivít oživujúcich vidiek,

c) Osveta, vzdelávanie, prezentácie a praktické projekty vedúce k zvýšeniu, povedomia a zlepšeniu života na  vidieku,

d) Ekologické hospodárenie a turizmus,

e) Ochrana človeka a jeho práv na základe kresťanských princípov,

f) Vytváranie siete spolupracovníkov pracujúcich na obnove vidieka,

g) Zapájanie sa do národných a medzinárodných projektov pri obnove vidieka,

2.3 OZ KPZV bude konkrétne pracovať na plnení  svojich cieľov a to:

a) Mapovanie, vytváranie a prepájanie vidieckych komunít a jednotlivcov pre vzájomnú  spoluprácu,

b) Tvorba kultúrno-duchovných projektov,

c) Vytvorenie celonárodnej platformy pre osvetu života na vidieku, vzdelávacie projekty, publikačná činnosť, workshopy, kurzy, semináre a vytváranie mediálnych projektov pre formovanie verejnej mienky o živote na vidieku,

d) Aktívna komunikácia s verejnou a štátnou správou pri tvorbe a uplatňovaní zákonov ovplyvňujúcich život na vidieku, zapájanie sa do riešení na všetkých úrovniach spoločnosti ohľadom využitia vidieka a správneho nastavenia poľnohospodárstva a ďalších odvetví súvisiacich s vidiekom,

e) Verejné vyhlásenia, mediálne kampane a referendá,

f) Koordinácia členov, vytvorenie platformy pre informovanosť, vzájomnú diskusiu, podpora odbornosti a akcieschopnosti členov ,

g) Aktívne sledovanie národných ako aj nadnárodných projektov, pozitívne, ovplyvňovanie politiky s ohľadom na rozvoj vidieka a s cieľmi združenia a vytváranie medzinárodných vzťahov a zapájanie sa do vzájomnej spolupráce,

Článok 3

Členstvo

3.1 Členmi občianskeho združenia môžu byť fyzické osoby staršie ako 18. rokov veku a aj právnické osoby.

3.2 Nikto sa nesmie stať členom občianskeho združenia z donútenia, alebo k účasti na činnosti občianskeho združenia byť nútený.

3.3 Z občianskeho združenia môže každý slobodne vystúpiť.

3.4 Členstvo vzniká uhradením členského príspevku určeného na príslušný kalendárny  rok rozhodnutím členskej rady a súčasne schválením písomnej žiadosti člena správnou radou. V písomnej žiadosti o členstvo musí osoba žiadajúca o členstvo súhlasiť so stanovami združenia a prehlásiť, že sa s nimi oboznámila.

3.5 Členovia občianskeho združenia majú právo: zúčastňovať sa na zasadnutiach členskej rady, podieľať sa na aktivitách občianskeho združenia, voliť a byť volený do orgánov a za funkcionárov občianskeho združenia, žiadať informácie a vysvetlenia od všetkých orgánov a funkcionárov občianskeho združenia.

3.6 Členovia občianskeho združenia majú povinnosť: uhradiť členský príspevok za každý príslušný kalendárny rok vo výške určenej rozhodnutím členskej rady, dodržiavať stanovy a iné rozhodnutia prijaté na členskej rade, s ktorými boli oboznámení, aktívne sa zúčastňovať na aktivitách občianskeho združenia pri napĺňaní jeho cieľov.

3.7 Členstvo zaniká najmä dňom doručenia oznámenia o vystúpení člena z občianskeho združenia, úmrtím/zánikom osoby, alebo rozhodnutím správnej rady o vylúčení člena z dôvodu porušovania právnych alebo interných predpisov občianskeho združenia, alebo zánikom občianskeho združenia.

Článok 4

Orgány občianskeho združenia

Orgánmi občianskeho druženia sú:
a)  Členská rada
b)  Správna rada
c)  Predseda
d)  Kontrolná rada

Štatutárnym zástupcom je Predseda občianskeho združenia.

Článok 5

Kompetencie orgánov občianskeho združenia

5.1. Orgánmi združenia sú: členská rada ako najvyšší orgán občianskeho združenia, správna rada, predseda občianskeho združenia ako štatutárny orgán oprávnený konať v mene združenia a kontrolná rada.

5.2 Členská rada je tvorená všetkými členmi združenia. Zvoláva ju správna rada občianskeho združenia, najmenej 15 dní pred jej zasadnutím, a to minimálne 1 krát ročne. Je uznášaniaschopná, ak sa jej zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých členov, pričom rozhodnutia prijíma na základe nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. Ak nie je prítomná nadpolovičná väčšina členov jednu hodinu po čase, na ktorú bola členská rada  zvolaná, je členská rada uznášaniaschopná za prítomnosti minimálne tretiny všetkých jej členov.

5.3. Členská rada vykonáva a zodpovedá najmä za tieto činnosti: volí a odvoláva správnu radu občianskeho združenia, volí a odvoláva kontrolnú radu občianskeho združenia, schvaľuje akékoľvek zmeny stanov, schvaľuje rozpočet na kalendárny rok a správu o hospodárení predloženú správnou radou občianskeho združenia, schvaľuje výšku členského príspevku na kalendárny rok, rozhoduje o zániku občianskeho združenia a rozhoduje o všetkých ostatných záležitostiach nezverených iným orgánom združenia.

5.4. Správna rada je stálym orgánom združenia a za svoju činnosť zodpovedá členskej rade. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami členskej rady. Správna rada má minimálne  3 členov a maximálne 11 členov, ktorých funkčné obdobie je na 3 roky. Správna rada sa schádza najmenej 3 krát ročne a je v pravidelnom  kontakte prostredníctvom telefónu, internetu, e-mailov, alebo písomnej korešpondencie. Správnu radu zvoláva predseda. Správna rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Správna rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. Predseda je členom správnej rady. V prípade rovnosti hlasov rozhodujúci je hlas predsedu.

5.5 Správna rada:

a) riadi a zabezpečuje činnosť združenia,

b) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania členskej rady,

c) vypracúva plán činnosti a správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu o hospodárení združenia,

d) rozhoduje o prijatí a vylúčení členov združenia,

e) rozhoduje o zrušení združenia, ak sa oficiálne zvolaná členská rada, ktorá mala rozhodnúť o zrušení združenia,  nezíde do troch mesiacov od určeného termínu členskej rady,

f) ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia,

g) vypracúva a schvaľuje vnútorný organizačný poriadok a iné vnútorné predpisy,

h) volí spomedzi seba predsedu združenia.

5.6. Správna rada môže na zabezpečenie svojej činnosti:

a) ustanoviť regionálnych koordinátorov, ktorí sú   oprávnení zúčastňovať sa rokovaní správnej rady,

b) zriadiť  pracovné skupiny, 

c) prijímať do pracovného pomeru ďalšie osoby.

5.7. Predseda občianskeho združenia koná navonok v mene občianskeho združenia ako štatutárny orgán. Je volený a odvolávaný správnou radou na 3 ročné funkčné obdobie. Predseda občianskeho združenia zvoláva zasadnutia členskej rady a riadi jej priebeh. Predseda občianskeho združenia ako štatutárny orgán koná samostatne tak, že k svojmu podpisu a menu pripojí názov občianskeho združenia a funkciu. Predseda občianskeho združenia je oprávnený poveriť inú osobu konkrétnymi úkonmi v mene občianskeho združenia, na zabezpečenie kontinuity fungovania občianskeho združenia.

5.8 Kontrolná rada je kontrolným orgánom občianskeho združenia a je volená na obdobie 3 rokov. Všetci členovia, orgány a funkcionári občianskeho združenia jej musia poskytnúť všetky informácie, dokumenty a podklady na kontrolu činnosti. Kontrolná rada je volená a odvolávaná členskou radou, pričom musí mať vždy minimálne 1 člena.

5.9 Všetci funkcionári zvolení alebo odvolaní členskou radou, v prípade predsedu správnou radou musia byť uvedení v zápisnici zo zasadnutia  menom, priezviskom a dátumom narodenia.

5.10 Akékoľvek zmeny stanov alebo funkcionárov oprávnených konať v mene občianskeho združenia oznamuje predseda občianskeho združenia Ministerstvu vnútra SR do 15 dní od ich zvolenia alebo odvolania.

Článok 6

Zásady hospodárenia

6.1  Hospodárenie sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

6.2  Majetok Združenia tvoria:

a) členské príspevky

b) vlastný majetok a jeho výnosy

c) dotácie, subvencie, dary, verejné zbierky, príjmy z grantov

d) príjmy z vlastnej hospodárskej činnosti

e) výťažky z benefičných akcií

f) pôžičky a úvery

g) iné príjmy

6.3  V prípade pochybností o etickosti darcu finančných prostriedkov alebo iného majetku, rozhoduje o prijatí daru od tohto darcu Správna rada.

Článok 7

Záverečné ustanovenia

7.1. Práva a povinnosti členov, a činnosť občianskeho združenia neupravené stanovami sa riadia právnymi predpismi platnými na území Slovenskej

7.2. Tieto stanovy boli vyhotovené prípravným výborom dňa 21.septembra 2020.

Za správnosť: Ing. Viliam Oberhauser, CSc., predseda