Zdravý vidiek je pre život každej krajiny mimoriadne dôležitý. Z neho čerpajú umelé aglomerácie ako sú mestá životodarné zdroje. Preto aj celosvetové spoločenstvo a tiež Európska únia si uvedomuje význam vidieka a venuje mu stále väčšiu pozornosť. Kresťania, ktorí predstavujú ešte stále silné komunity nestoja v tomto procese bokom.  

Fórum kresťanských inštitúcií, ktoré je reprezentantom katolíckych združení  na Slovensku je členom Medzinárodnej federácie vidieckych katolíckych hnutí FIMARC International Federation of Rural Adult Catholic Movements a je aktívne pri vytváraní európskej siete PRORURE (projekt Erasmus+), v spolupráci s nemeckým partnerom KLB Katholische Landvolkbewegung (KLB).

Nemeckí partneri intenzívne podporovali vznik obdobného vidieckeho hnutia na Slovensku. Po dvojročnej intenzívnej práci postupne tak vzniklo aj na Slovensku hnutie Kresťan na vidieku.  Aktivity hnutia sú zverejnené na facebookovej stránke.

Občianske združenie Kresťania pre zdravý vidiek  (ďalej iba OZ KPZV) je aktívna zložka uvedeného hnutia zameraná na tvorbu a realizáciu projektov zameraných na ozdravenie vidieka ako aj na ďalšie aktivity podporujúce tento vývoj. Cieľom činnosti združenia je mapovať príklady dobrej praxe pomáhajúce ozdraviť život vidieka, pomáhať k vytvoreniu podmienok, aby sa mohli realizovať po celom Slovensku. K tomu v súčinnosti s kresťanskými cirkvami, štátnou a verejnou správou vytvárať podmienky pre ich úspešnú realizáciu. V spolupráci s neziskovými organizáciami pôsobiacimi na vidieku ovplyvňovať tvorbu legislatívy a systémových nástrojov ovplyvňujúcich život na vidieku. Rovnako je v tomto smere aj dôležitá  spolupráca aj s vedeckými a univerzitnými pracoviskami zaoberajúcimi sa vidiekom.