Rozšírenie používania prípravku BAKTOMIX UN

Baktomix UN je koncentrát baktérií, ktoré rozkladajú rastlinné zvyšky v pôde a tvoria z neho humus. Zároveň znižujú kyslosť pôdy a pri naviazaní na koreňový systém rastlín ich zásobujú dusíkom získaným z ovzdušia.

Spôsob aplikácie:

Postrekom rastlinných zvyškov po žatve a ich zaoraním, postrekom pôdy pre siatím, alebo morením osiva pri jeho príprave na sejbu.

Zdôvodnenie:

V súčasnosti na mnohých miestach je orná pôda používaním množstva chemických prípravkov pri hnojení a ochrane pred škodcami umŕtvovaná a často sa stáva aj nepriepustná. Tento stav je potrebné zmeniť

Pripravovaná smernica EU na ochranu pôdneho fondu v novej spoločnej poľnohospodárskej politike chce dosiahnuť zníženie používania umelých hnojív na polovicu tiež zníženie používania toxických prípravkou na ochranu pred škodcami  Je to správne opatrenie, lebo terajší spôsob hospodárenia na pôde vedie na mnohých miestach k jej degradácii. Zníženie chovou hospodárskych zvierat a tým aj maštaľného hnoja, využívanie slamy a ostatných zvyškov z pestovania rastlín v bioplynových staniciach ochudobňuje pôdu. Preto je potrebné vrátiť sa k zaorávaniu zvyškov po žatve s ich úpravou prostriedkami, ktoré urýchlia ich rozklad a zmenu na humusotvorné štruktúry. Rovnako pri morení osiva jeho úprava prostriedkom BAKTOMIX UN zabezpečuje, že rastliny budú tvoriť bohatšiu koreňovú sústavu a budú schopné využívať pre svoju výživu rastlinný dusík, čím sa zníži spotreba dusíkatých chemických hnojív.

Návrh riešenia:

Vytvoriť stimulačný systém pre rozšírenie používania prípravku BAKTOMIX UN